Wednesday, July 27, 2011

Agnihotra Shantipath by Ravindra Sathe & Pandit Kedar

Tracklist:

1. Sangathan Sukta
2. Brahmayajana Vaidic
3. Sandnya
4. Samarpanam
5. Devayajna Agnihotra
6. Swastivachanam
7. Shantikaranam
8. Agnyadhan Mantra
9. Prathkaleen Pradhan
10. Homa
11. Purnahuti Prekaranam
12. Bhajan


Audio MP 3 | 153 Mb


 

No comments:

Post a Comment